خشک کننده ها (4)

رزين ها (19)

الیاف ها (24)

پرکننده‌ها (فیلرها) (6)

سیلیکون ها (3)

رها کننده قالب (4)

چسب ها (9)

مواد جانبی و تجهیزات (22)