حلال ها (3)

خشک کننده ها (4)

رزين ها (26)

الیاف ها (54)

پرکننده‌ها (فیلرها) (7)

سیلیکون ها (3)

رها کننده قالب (4)

چسب ها (11)

مواد جانبی و تجهیزات (24)