خشک کننده ها (3)

رزين ها (16)

الیاف ها (24)

پرکننده‌ها (فیلرها) (6)

سیلیکون ها (3)

رها کننده قالب (4)

چسب ها (7)

مواد جانبی و تجهیزات (21)